ساعت :

21:08

تاریخ :

30 تیر 1403

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

خرید یک دستگاه میکسر بتن۸متری برای اولین بار در تاریخ شهرداری با اعتبار ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال