ساعت :

13:52

تاریخ :

7 خرداد 1402

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

اجرای فونداسیون واحدهای تجاری بلوار امام رضا به مساحت 360 مترمربع