ساعت :

01:56

تاریخ :

13 مهر 1402

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

آسفالت خیابان فاطمی (مهرشهر) به مساحت 1200 مترمربع