ساعت :

12:19

تاریخ :

7 خرداد 1402

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

آسفالت خیابان فاطمی (مهرشهر) به مساحت 1200 مترمربع