ساعت :

05:13

تاریخ :

31 خرداد 1403

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

آسفالت خیابان فاطمی (مهرشهر) به مساحت 1200 مترمربع