ساعت :

04:59

تاریخ :

31 خرداد 1403

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

روکش آسفالت خیابان15خرداد حدفاصل خیابان مدرس تا پاسداران به مساحت 8200 مترمربع