ساعت :

13:20

تاریخ :

7 خرداد 1402

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

روکش آسفالت خیابان 12 فروردین به مساحت 5200 مترمربع