ساعت :

19:42

تاریخ :

10 خرداد 1403

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

روکش آسفالت خیابان 12 فروردین به مساحت 5200 مترمربع