ساعت :

05:08

تاریخ :

31 خرداد 1403

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

تاریخچه

تاریخچه سازمان عمران:
این سازمان از آبان ماه 1386 جهت انجام فعالیتهای عمرانی، خدماتی ، تولیدی و تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمدزائی، در ارتباط با وظایف عمرانی محوله به شهرداری و سازمان برابر مقررات قانونی تشکیل گردید و دو مجموعه کارخانه آسفالت و شن شویی را به منظور تامین نیازهای شهری در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان احداث و تاسیس نمود.